جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم: حرکت بدن!|کاوشگری و پرسش متن صفحه 37

کاوشگری صفحه 37

کشیدن نخ مقّوای زرد چگونه حرکت می کند؟
قرمز مقوای زرد به مقوای سفید نزدیک می شود و به سمت بالا حرکت می کند و جمع می شود.
آبی مقوای زرد از مقوای سفید دور می شود.

 

پرسش متن صفحه ی 37

شکل های روبه رو، ماهیچه های بازو را در دوحالت نشان می دهند. ماهیچه ای که روی استخوان بازو قرار دارد، در شکل 2 نسبت به شکل 1 چه تغییری کرده است؟ ماهیچه ی پشت بازو چه تغییری کرده است؟

شکل 1: تصویر یک دست از شانه تا انگشتان

شکل2 : تصویر  ماهیچه‌ی پشت بازو.   ماهیچه‌ی روی بازو.    استخوان ساعد

ماهیچه ای که روی استخوان بازو قرار گرفته در شکل 2 منقبض تر از شکل 1 است. و ماهیچه پشت بازو هم در شکل دو منبسط تر از شکل 1 است.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!