جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|گفت و گو صفحه 32

گفت و گو صفحه 32

شکل زیر نمونه ای از لایه های رسوبی زمین را نشان می دهد.
1- در این تصویر، چند لایه می بینید؟ آنها را شماره گذاری کنید.  8 لایه
2 -در کدام لایه یا لایه ها، باقی مانده ی جانداری دیده نمی شود؟  لایه های شماره 3 و 5 و 8
3– باقی مانده ی جاندار در کدام لایه، قدیمی تر است؟  در لایه1

تصویری شامل: هشت لایه زیر زمین  که در 5 لایه آن باقیمانده ای از جانداران وجود دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!