جواب تمرین علوم پنجم|درس یازدهم:بکارید و بخورید!|فکرکنید صفحه 96

فکرکنید صفحه 96

برای کشاورزی در مناطق کم باران، چه خاکی مناسب تر است؟

خب طبیعتاً در مناطقی که باران کمی می آید باید خاکی وجود داشته باشد که می تواند آب را در خود نگه دارد. بنابراین خاکی که خاک رس بیشنری دارد برای این مناطق بهتر است.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!