جواب تمرین علوم پنجم|پرسش متن صفحه 51

پرسش متن صفحه ی 51

پرده ی گوش در انتهای مجرای شنوایی قرار دارد. پشت پرده ی گوش چه چیز هایی می بینید؟

طبق شکل صفحه ی 51 می توان استخوان های کوچک ، بخش حلزونی ، عصب شنوایی و استخوان های جمجمه را مشاهده کرد.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!