جواب تمرین علوم پنجم |درس اول:زنگ علوم|صفحه 3

حل تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم

صفحه 3

3-یکی از فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدّت زمانی را که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. 

توجّه: (هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.)

 

شماره ی آزمایش مدّت زمانی که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد ( به ثانیه)
فرفره ی 1 (با بال باریک) فرفره ی 2 ( با بال پهن)
(1) 3 4
(2) 2 3
(3) 2 4

 

نتیجه ی کاوش:

فرفره ای که بال پهن تری دارد، دیرتر به سطح زمین می رسد؛ بنابراین، هر چه
بال فرفره باریک تر باشد، زمان رسیدن آن به سطح زمین  کم تر می شود.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!