جواب تمرین علوم چهارم|بخش پنجم،درس سیزدهم:سفرغذا|فکرکنید صفحه 115

فکرکنید صفحه 115

سطح داخلی باریک روده، چین خوردگی های فراوانی دارد.اگر همهٔ این چین ها باز شوند،سطحی در حدود 20 فرش 4X3 را می پوشانند. با توجه به کار باریک روده این چین خوردگی ها چه اهمیتی دارند؟

عمل جذب در روده اتفاق می افتد هرچه سطح تماس غذا با دیواره روده بیشتر باشد ، جذب بیشتر می شود. و  وجود چین ها و پرز ها سطح تماس را چندین برابر می کند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!