جواب تمرین علوم چهارم|بخش پنجم،درس سیزدهم:سفرغذا|فکرکنید صفحه 113

فکرکنید صفحه 113

آیا برای شما پیش آمده است که غذا در گلویتان بپرد؟ در آن موقع چه حسی داشتید؟

باتوجه به شکل 4 بگویید چرا این اتفاق افتاده است؟

در این مواقع مقداری از غذا از اپی گلوت عبور کرده و وارد نای شده و یا فقط دردهانه آن گیر کرده است که ممکن است باعث سرفه و خفه شدن شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!