جواب تمرین علوم چهارم | درس سیزدهم:زیستگاه|فکرکنید و فعالیت صفحه 115

فکرکنید صفحه 115 

تصویر های زیر را به دقت نگاه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

بین  این موجودات زنده،چه ارتباط غذایی وجود دارد؟ یک زنجیره ی غذایی را تشکیل می دهند.
ارتباط غذایی بین موجودات زنده ی این تصویر ها را با استفاده از علامت پیکان نشان دهید.

تصویر سمت راست:   گاو وحشی                  شیر

 تصویر سمت چپ:     ماهی                       شاهین

گاو وحشی: شیر

ماهی: شاهین

 

فعالیت صفحه 115

با توجه به شکل روبرو ،

غذاهای گنجشک کدام اند؟ کرم و حشرات
گنجشک غذای کدام جانوران است؟گربه  و روباه
در این شکل چند زنجیره ی غذایی وجود دارد؟ 2 عدد
کدام جانور در این زنجیره ها مشترک است؟ گنجشک

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!