جواب تمرین علوم چهارم | درس پنجم:گرما و مادّه|فعالیت صفحه 41

فعالیت صفحه 41

زمان(دقیقه) 0(شروع) 5 10 15
دمای آب لیوان(درجه ی سلسیوس) 0 5 10 15

5-دمای آب لیوان را روی نمودار ستونی زیر رسم کنید.

دمای آب درون لیوان فلزی با گذشت زمان چه تغییری کرده است؟ افزایش یافته است.

با رسم یک پیکان روی شکل زیر مسیر انتقال گرما بین آب سرد و داغ را نشان دهید.اب سرد → آب داغ

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!