جواب تمرین علوم چهارم | درس یازدهم: بی مهره ها| فکرکنید صفحه95

فکرکنید صفحه95

1-مورچه و کرم خاکی از نظری ویژگی ظاهری با هم چه تفاوت هایی دارند؟

همانطور که گفتیم مورچه ها بدنی بند بند دارند ولی کرم خاکی بدنی حلقه ای دارند. مورچه ها 6 پا دارند ولی کرم خاکی  هیچ پایی ندارند.

2-کفشدوزک و شته به مورچه بیه ترند یا کرم خاکی ؟ به مورچه

عنکبوت به کدام یک از جانوران جدول ، شباهت بیشتری دارد؟ مورچه

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!