جواب تمرین علوم چهارم | درس یازدهم: بی مهره ها| فعالیت صفحه 94

«حل تمرین علوم چهارم | درس یازدهم : بی مهره ها»

فعالیت صفحه 94

2-شکل یک مورچه را نقاشی کنید. سپس یک مورچه را باذره بین مشاهده کنید. نقاشی خود را با مورچه ی واقعی مقایسه کنید؛ بدن مورچه چه شکلی دارد؟ مورچه چند پا دارد؟

مورچه ها بدنی بند بند دارند. + دو عدد شاخک + شش عدد پا

ولی کرم خاکی بدنی حلقه حلقه دارد + شاخک یا پا ندارد.

2- تصویر شته ، کفشدوزک و عنکبوت را در بالای صفحه ی قبل مشاهده کنید. سپس جدول زیر را کامل کنید.

نام جانور شکل بدن دست و پا بال
کرم خاکی  حلقه حلقه  ندارد ندارد
مورچه  بند بند  6 تا ندارد
کفشدوزک بند بند 6 تا دارد
عنکبوت بند بند 8 تا ندارد
شته بند بند 6 تا دارد

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!