جواب تمرین علوم چهارم | درس 3: انرژی نیاز هر روز ما|فکر کنید (صفحه 23)

فکر کنید (صفحه 23)

اگر مقداری ماسه را در ظرفی دربسته بریزیم و مدتی آن را تکان دهیم،‌ دانه های ماسه گرم تر می شوند؛ چرا؟ به علت اصطکاک و لغزیدن ماسه ها روی هم انرژی گرمایی تولید می شود.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!