جواب تمرین علوم چهارم | درس 3: انرژی نیاز هر روز ما|فعالیت (صفحه 21)

فعالیت (صفحه 21)

چه چیزی مشاهده می کنید؟ مارپیچ می چرخد
چه چیزی باعث حرکت این مارپیچ کاغذی می شود؟ انرژی گرما
در مارپیچ کاغذی، انرژی از کدام شکل به شکل دیگر تبدیل می شود؟ گرمایی به حرکتی

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!