جواب تمرین علوم چهارم | درس 3: انرژی نیاز هر روز ما|فکر کنید و فعالیت صفحه 19

فکر کنید (صفحه 19)

در کدامیک از تصویرها، از انرژی باد برای حرکت دادن اجسام استفاده میشود؟

پنکه انرژی باد تولید می کند. قایق بادی و بادبادک با انرژی باد حرکت می کنند.


فعالیت (صفحه 19)

چرخ در حال حرکت کدام شکل از انرژی را دارد؟ انرژی حرکتی
چرخ برای حرکت دادن لیوان به انرژی نیاز دارد؛ چرخ این انرژی را از کجا به دست می آورد؟ آب
پیش بینی کنید: چگونه می توانید با وسیله ای که ساخته اید،‌ جرم بیشتری را جابه جا کنید؟ با مصرف آب بیشتر
برای پی بردن به درستی پیش بینی خود، آزمایشی را طراحی و اجرا کنید.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!