آخرین خبرها

جواب تمرین علوم چهارم | درس 3: انرژی نیاز هر روز ما|فعالیت صفحه 18

فعالیت (صفحه 18)

فرفره برای چرخیدن به انرژی نیاز دارد؛ این انرژی را از کجا به دست می آورد؟ با فوت کردن

چه راه های دیگری برای چرخاندن فرفره پیشنهاد می کنید؟ می توانیم از انرژی کولر، پنکه یا انرژی باد استفاده کنیم یا با دویدن فرفره را به چرخش در بیاوریم.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!