جواب تمرین علوم چهارم | درس 4: انرژی الکتریکی|فعالیت (صفحه 29)

فعالیت (صفحه 29)

در گروه خود، نام دستگاه ها و وسایلی را که با انرژی الکتریکی کار می کنند، را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید و آن را کامل کنید.

نام وسیله انرژی الکتزیکی به انرژی ………. تبدیل می شود.
تلویزیون نورانی
آسانسور حرکتی
لامپ نورانی
مانیتور کامپیوتر نورانی
اتو گرمایی
پنکه صوتی

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!