جواب تمرین فارسی ششم/فصل ششم،درس شانزدهم:آداب مطالعه/صفحه ی ۱۰۵

صفحه ی ۱۰۵

خوانش و فهم 

۱. در مصراع “به گیتی به از راستی پیشه نیست” خوانش دو واژه ی “به” چگونه است؟

جواب۱: “

“به” اول حرف است  واینگونه خوانده می شود :

(ب+ کسره)

“به” دوم صفت است . به معنای “بهتر” است و “ه” درآن غلیظ و باتکیه خوانده می شود.

۲.بیت “گشاده است بر ما در راستی/چه کوبیم خیره در کاستی” به چه مفهومی اشاره دارد؟

جواب۲: صداقت و راستگویی

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!