جواب تمرین فارسی ششم/فصل ششم،درس پانزدهم:میوه ی هنر/صفحه ی ۱۰۰

صفحه ی ۱۰۰

حکایت 

چرا هنگامی که افراد نادان از ما تعریف می کنند ، نباید خوشحال شویم؟

جواب: چون چیزی که باعث تعریف فرد نادان میشود چیز خوبی نیست. این یعنی در ما چیزی مثل خودش را دیده که خوشش آمده واز آن تعریف می کند.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!