جواب تمرین فارسی ششم/فصل پنجم،درس دوازدهم:دوستی/صفحه ۸۹

صفحه ۸۹

خوانش و فهم 

۱.مفهوم بیت “فجرتا سینه آفاق شکافت/ چشم بیدار علی خفته نیافت” چیست؟

جواب۱:صبح شد اما علی(ع) نخوابید :علی شب زنده دار بود.

۲.در بیت “دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر” واژه هایی که مشخص شده است، با چه آهنگی خوانده می شود؟

جواب۲:

در مولا : تکیه روی هجای دوم است

در علی :باید بصورت منادا (ای علی) خوانده شود.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!