جواب تمرین فارسی نهم/فصل دوم،درس چهارم:هم نشین/صفحه 34

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۴

گفت وگو

۱. درباره آیات روایات و داستان ها و اشعار دیگری که درباره دوستی و دوستیابی دوره نوجوانی شنیده یا خوانده اید گفتگو کنید.

جواب ۱: آیات و روایات فراوانی در زمینه دوستی و همنشینی بیان شده است که در آن ها انسان را تشویق به همنشینی با انسان های خوب میکند واینکه باید قدر دوست دوستان خوب را بدانیم وآورده شده که رعایت احترام آن ها واجب است.

مثل آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است /ذا دوستان مروت با دشمنان مدارا

۲.درباره بیت زیر گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید .

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد / ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

جواب۲: دیدن یار غایب ذوق و شوق فراوانی در انسان ایجاد می کند مثل لذت  باریدن باران در بیان خشک و بی آب

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!