جواب تمرین فارسی نهم/فصل دوم،درس چهارم:هم نشین/صفحه 35

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۵

نوشتن

۱. حرف های جدول را به گونه‌ای به هم پیوند دهید که واژه هایی از متن درس به دست آید.

م   ص ا ء   ب ط
ع خ خ ا س ر
م س ء ل ه ی
ی ا ل ذ و ق
ق خ ص ا ل ت

جواب:

_ حروف های پشت سر هم جدول : طریقت ، ذوق ،مصائب ،خصال

_حروف های جدا از هم جدول:سلامت ، خصلت ، خوب ، واقع ،سعی و …


۲.کلمه مناسب را با توجه به جمله انتخاب کنید.

الف)تنهایی یکی از _______ مصائب است.( سنگین ،سنگین تر ، سنگین ترین)

جواب الف: سنگین ترین

ب) میهن ما________ از هر کشورهای دیگر جهان است .(زیبا، زیباتر، زیباترین )

جواب ب:زیباترین

۳.دو نمونه پرسش انکاری از درس های پیشین بیابید و بنویسید.

جواب۳ :

  • که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب؟
  • که داند که برآرد گل صد برگ از خار

۴.مفهوم کلی حکایت زیر را در یک بند بنویسید .

یکی از بزرگان پارسایی را گفت چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی به طعنه سخن ها گفته اند گفتت بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی‌دانم.

جواب ۴: قضاوت نکردن

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!