جواب تمرین فارسی نهم/فصل آزاد،درس پنجم:درس آزاد/صفحه ی ۴۳

فارسی نهم ، صفحه ی ۴۳

خود ارزیابی

۱.چه کسی استعداد سیروس قایقران را کشف کرد؟

جواب۱:محمدرضا مرادی

۲.مردم بندر انزلی چگونه یاد وخاطره ی سیروس را زنده نگه می داشتند؟

جواب۲:بر قایقش سوار می شوندّ

۳. عشق به وطن از کدام کلام سیروس استنباط می شود؟

جواب۳:هیچ جا برای من کنار این دریا نمی شود. من انزلی را با هیچ جا عوض نمیکنم.

نکته ی زبانی

آرایه ی جناس

آوردن دو یا چند کلمه که از نظر ظاهر و گفتار شبیه هم اند اما معنای متفاوت دارند .

جناس انواع مختلف دارد. جناس تام یا کامل و جناس ناقص

جناس تام یا کامل:به این صورت است که دو کلمه کاملا عین هم اند، اما معنی آن ها باهم فرق دارد. مثل:

_بهرام که گور می گرفتی همه عمر/دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

دراین بیت بین دو واژه ی گور جناس تام وجود دارد .گور اول به معنای گورخر و گور دوم به معنای قبر است.

_بردوخته ام دیده چو باز از همه عالم/تا دیده ی من بر رخ زیبای تو باز است.

در این بیت بین دو واژه ی باز جناس تام وجود دارد. اولی به معنای نوعی پرنده و دومی به معنی گشودن است.

جناس ناقص: در جناس ناقص کلمات در ظاهر در یک یا دوحرف باهم متفاوتند ومعنی شان هم فرق می کند.

_علمی که ز ذوق شرع خالی است/حالی سبب سیاه حالی است

(حالی و خالی جناس ناقص دارند)

_بشنو از نی چون حکایت می کند/از جدایی ها شکایت می کند

(حکایت و شکایت)

گفت و گو

۱.درباره ی اینکه چرا هنوز مردم سیروس را از یاد نبرده اند با یکدیگر گفت وگو کنید.

جواب۱: سیروس جوان با استعداد و پاک شمالی بود که به شهر و دیار خود عشق می ارزید و برای شهر و مردمش افتخارات به یادماندنی به ارمغان آورد.

۲.درباره ی بازی های ماندگار سیروس قایقران در گروه ها بحث کنید.

جواب۲: یکی از بازی های ماندگارش پیروزی دو برصفر ملوان بر پرسپولیس در انزلی بود که در آن زمان با آن تیم طلایی شور زیادی ایجاد کرد و در خاطرها ماند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!