جواب تمرین فارسی نهم/فصل سوم،درس ششم:آداب زندگانی/صفحه ی ۵۲

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۲

گفت وگو 

۱.درباره ی آداب معاشرت و تاثیر اخلاق نیکو در زندگی اجتماعی، بحث و گفت وگو کنید.

جواب: رفتار ما در اجتماع بر دیگران تاثیر می گذارد وما خود نیز از دیگران تاثیر می گیریم .بنابراین باید در اجتماع آداب معاشرت را رعایت کنیم ازجمله: غیبت نکنیم، وسط حرف دیگران نپریم، دیگران را با حرف هایمان نرنجانیم ، از کلمات مناسب استفاده کنیم ، خوش اخلاق باشیم و …

۲.درباره ی ابیات زیر وارتباط آن با درس گفت وگو کنید.

کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی/چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی

دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز /یعنی که دو بشنو ویکی بیش مگوی 

جواب۲: شعر به مختصر گویی وسخن گفتن به جا اشاره دارد و می گوید بهتر است بیشتر شنونده باشیم تا گوینده

 نوشتن 

۱. هم خانواده ی واژه های زیر را ازمتن درس بیابید و بنویسید. 

 • اتهام
 • تهمت
 • اقناع 
 • قانع
 • طعنه
 • طعن
 • مقدّم
 • متقدم
 • استماع
 • سمع
 • مقطوع
 • قطع
 • مطلب
 • طالب
 • مقتدر
 • قادر
 • مجتهد
 • جهد
 • اصیل
 • اصل

۲. فعل های مضارع را مشخص کنیدو نوع آن ها را بنویسید.

“اینک دارم بذای شما می نویسم شاید بخوانید و به کار بندید؛هرگاه ذهن تان را از کژ اندیشی بپیرایید ،دلتان را از احساس ناروا بشویید واز بی رسمی ها بپرهیزید خداوند با شما همراه می شود؛ پست و بلند آوای درون تان را می شنودو رفتار شما را به سامان می آورد.”

جواب۲:

 • دارم =مضارع اخباری
 • می نویسم =مضارع التزامی
 • بخوانید=مضارع التزامی
 • بندید =مضارع التزامی
 • بپیرایید =مضارع التزامی
 • بشویید=مضارع التزامی
 • بپرهیزید=مضارع التزامی
 • می شود=مضارع اخباری
 • می شنود=مضارع اخباری

۳. عبارت زیر  را در یک بند توضیح دهید. “گوهر تن از گوهر اصل ، بهتر بود”

جواب۳:  این که انسان اصالت و اصل ونسب وخاندان اصیل داشته باشد خوب است اما اینکه گوهر های وجودی خودش را بهبود ببخشد و فضائل را کسب کند خیلی بهتر است.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!