جواب تمرین فارسی نهم/فصل سوم،درس هشتم:هم زیستی با مام میهن/صفحه ی۶۲

فارسی نهم ، صفحه ی۶۲

خود ارزیابی

۱. چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند؟

جواب۱:چون برای ما مثل مادر بی همتاست.بزرگ و عزیز است. همان طور که زندگی فرزند بسته به نادر است زندگی یک ملت نیز بدون وطن بی معناست

۲.به نظر شما منظور از دوسویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست ؟

جواب۲: این رابطه دو طرفه است چون هم مادر فرزتد را دوست دارد وبه خاطر فرزندش هر کاری می کند و هم فرزند نسبت به مادر عشق و علاقه دارد. واگر فرزند ناراحت باشد مادر بی قرار میشود واگر برای مادر مشکلی پیش بیاید فرزند بی تاب می شود.

۳. یک جامعه همدل چه ویژگی هایی دارد؟

جواب۳:افراد متحد هستند وبا وجود تفاوت هایی که با هم دارنداما هدف واحد همه ی آن ها پیشرفت و رشد جامعه است.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!