جواب تمرین فارسی نهم/فصل سوم درس هفتم:پرتو امید/صفحه ی ۵۷

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۷

نوشتن 

۱. واژگانی را که نشانه جمع دارند مشخص کنید و مفرد هر یک را بنویسید .

کنعان  گلستان  دودمان  احزان  پیروان   کشتیبان  پایان  آزادگان

جواب۱:

  • احزان جمع حزن
  • پیروان جمع پیرو
  • آزادگان جمع آزاده

۲.در بیت زیر قافیه ها را مشخص کنید و سه واژه هم قافیه با آنها بنویسید.

همای اوج سعادت به دام ما افتد/ اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

جواب۲: قافیه ها=دام و مقام

واژه های هم قافیه ی دیگر مثل: کام ، نام ، رام ، شام ،خام

۳.بیت زیر با کدام یکی از بیت های درس ارتباط معنایی دارد؟ دلیل ارتباط آن را بنویسید.

عزیز مصر به رغم برادران غیور/ز قعر چاه بر آمد به اوج ماه رسید

جواب۳: دور گردون گردو روزی بر مراد ما نرفت/دائما یکشان نباشد حال دوران غم مخور

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!