جواب تمرین فارسی نهم/فصل پنجم،درس دوازدهم:پیام آور رحمت/صفحه ی ۹۵

 

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۵

گفت و گو

۱. از رفتارهای پسندیده ای که در این درس خوانده اید،کدام رفتارها در مدرسه کاربرد بیشتری دارد؟

جواب۱:

  • انتخاب دوست خوب
  • کم گویی و گزیده گویی
  • احترام
  • کمک کردن
  • گشاده رویی و خوش اخلاق بودن

۲.هرگروه برای یکی از موضوعات رفتاری درس ، داستان ،خاطره یا حکایت مناسبی  به کلاس عرضه کند.

جواب ۲: دو دوست در بیابانی باهم همسفر بودند. در طول راه بین آن ها مشاجره ای رخ داد ویکی به دیگری سیلی زد. کسی که سیلی خورده بود صورتش به شدت درد گرفت اما هیچ حرفی نزد و روی شن ها نوشت “امروز بهترین دوستم به من سیلی زد”. سپس همینطور به راهشان ادامه دادند تا به چشمه ای رسیدند و تصمیم گرفتند تا حمام کنند. آب چشمه زلال و خروشان بود .ناگاه دوستی که سیلی خورده بود از شدت جریان آب داشت غرق می شد که دوستش او را نجات داد. او روی سنگ ها نوشت امروز بهترین دوستم مرا از مرگ نجات داد.

دوستش ازاو پرسید چرا وقتی سیلی ات زدم روی شن و وقتی نجاتت دادم روی سنگ نوشتی؟ دوستش پاسخ داد: وقتی دوستی ناراحتت کرد آن را روی شن بنویس تا بادهای بخشش آن را پاک کند اما وقتی به تو خوبی کرد آن را روی سنگ حک کن تا هیچ بادی نتواند پاکش کند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!