جواب تمرین فارسی نهم/فصل پنجم،درس دوازدهم:پیام آور رحمت/صفحه ی ۹۴

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۴

خود ارزیابی

۱.منظور از جمله ی “خداوند به دل ها و کردارتان می نگرد ” چیست؟

جواب۱: نیات مهم است نه ظاهر کارها و خدا به نیات و اصل عمل توجه می کند.

  ۲.این درس را با درس پنجم(آداب زندگانی) مقایسه کنید و شباهت های آن را توضیح دهید.

جواب۲: هر دو در مورد آداب زندگی است مثل:کم گویی و گزیده گویی ، صحبت نکردن در مورد آن چه نمی دانیم ، انتخاب دوست و همنشین خوب ، کمک کردن در مشکلات

۳. بیت زیر با کدام بخش درس ارتباط دارد؟

کمال است در نفس انسان سخن/تو خود را به گفتار ناقص مکن

جواب۳: ای ابوذر اگر درباره ی چیزی که به آن علم نداری از تو پرسیده شود بگو نمیدانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امان بمانی.ای ابوذر به اندازه ی نیاز سخن بگو

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!