جواب تمرین فارسی نهم/فصل پنجم،درس دوازدهم:پیام آور رحمت/صفحه ی ۹۶

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۶

نوشتن

۱. مترادف واژه های زیر را در متن درس بیابید و بنویسید.

 • خوشبختی 
 • سعادت
 • آواز
 • طنین
 • بهره بردن
 • غنیمت شمردن
 • بلند مرتبه
 • متعال
 • آرزومند
 • مایل مشتاق
 • دانش
 • حکمت

۲.مانند نمونه جدول زیر را کامل کنید.

ماضی ساده ماضی استمراری ماضی مستمر ماضی بعید ماضی التزامی ماضی نقلی
مصدر اول شخص مفرد دوم شخص مفرد سوم شخص مفرد اول شخص جمع دوم شخص جمع سوم شخص جمع
خواندن خواندم  می خواندی داشت میخواند خوانده بودیم خوانده باشید خوانده اند
گفتن  گفتم می گفتی داشت میگفت گفته بودیم گفته باشید گفته اند
شنیدن شنیدم  میشنیدی داشت میشنید شنیده بودین شنیده باشید شنیده اند
دیدن دیدم میدیدی داشت میدید دیده بودیم دیده باشید دیده اند
گرفتن گرفتم میگرفتی داشت میگرفت گرفته بودیم گرفته باشید گرفته اند
آوردن آوردم می آوردی داشت می آورد آورده بودیم آورده باشید آورده اند

۳. با توجه به متن گاهی اوقات تنهایی پسندیده است ، در این باره دو بند بنویسید.

جواب ۳: همان طور که گفته شد تاثیر همنشین روی انسان بدیهی است و این تاثیر می تواند هم به صورت مستقیم و هم به صورت نا خواسته و غیر مستقیم رخ دهد. وانسان پس از مدتی مانند همنشین خود می شود پس واجب است تا همنشین خوب و صالح برای خود پیدا کنیم و این جاست که این مساله مطرح می شود که اگر همنشین خوبی نبود ،تنها بودن پسندیده تر از همنشینی با دوست نامناسب است.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!