جواب تمرین فارسی نهم/فصل پنجم،درس چهاردهم:پیدای پنهان/صفحه ی ۱۰۹

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۹

گفت وگو

۱. درباره ی تاثیر صله رحم و احسان به خویشاوندان با یکدیگر گفت وگو کنید.

جواب۱:در اسلام به این مساله تاکید فراوانی شده دراین رابطه حدیثی از پیامبر منقول است که می فرماید:قطع صله ی رحم باعث قطع رحمت الهی می شود.

احسان به خویشاوندان باعث می شود دل ها بهم نزدیکتر شود،صمیمیت وفضای محبت آمیزی ایجاد شودو کینه ها دور شود.

۲.درباره ی آیات ۲ و۳ سوره ی الرحمان :”خداوند انسان را آفرید(و) به او نطق وبیان آموخت” بحث کنید.و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

جواب۲:الرحمن عروس قرآن نامیده می شود.این سوره مکررا انسان ،ا مورد خطاب قرار می دهدو نعمت های فراوانی را که به او بخشیده یاد آور می شود.دراین سوره خداوند به آموختن،نطق ،بیان وآفرینش انسان اشاره کرده و آن ها را از مهم ترین نعمت های الهی برمیشمرد.

نوشتن

۱. ده واژه را که ارزش املایی دارند از متن درس بیابید و بنویسید.

جواب۱:

 • مفضل
 • در ضمن
 • محمود شبستری
 • لذا
 • تأمل
 • قائل
 • جراحت
 • تلف
 • قوّه ها
 • حق تعالی
 • مصلحت
 • احوال

۲.جمله های زیر را بخوانید و قیدهای آن را مشخص کنید.

الف) توهم ، شایسته ، سخن بگو .

ب ) من فعلا کاری ندارم.

پ )محمد چرا دیروز غایب بود؟

ت) همایون دوباره برنده شد .

جواب۲:

الف)شایسته

ب)فعلا

پ)دیروز

ت)دوباره

“قیدها کلماتی هستند که اگر آن ها را حذف کنیم معنای جمله ناقص نمی شود”

۳. بیت زیر را بخوانید و ارتباط آن را با متن درس در یک بند بنویسید.

جهان چون زلف و خال و خط و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست

جواب۳:ارتباط آن با متن درس در این مفهوم مشترک است که ؛خداوند حکیم و علیم است یعنی هرچیزی که آفریده درست به جا ودر بهترین شکل و مناسب ترین حالت خود آفریده.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!