جواب تمرین فارسی نهم/فصل چهارم،درس یازدهم:زن پارسا/صفحه ی ۸۷

فارسی نهم ، صفحه ی ۸۷

نوشتن

۱. هریک از واژگان زیر با کدام نشانه ی جمع به کار نمی روند.

          واژه             ها               ات                 ان      

  • مخلوق        ✔              ✔                 ❌
  • طرار             ✔            ❌                 ✔
  • ظالم            ✔            ❌                  ✔
  • نظر             ✔             ✔                  ❌
  • غریب          ✔             ❌                  ✔

۲. با توجه به متن درس واژه ی “دوست” در جمله ی زیر به چه اشاره دارد؟

“اگر یک دوست خفته است ،دوست دیگر بیدار است”

جواب۲: “دوست” اول رابعه و “دوست”دوم خداوند

۳.درجاهای خالی جمله های مناسب بنویسید.

۱.او شعری سرود. ⬅️ ماضی استمراری⬅️ ۲.اوشعری می سرود.                                                         

⬇️

ماضی مستمر(دوم شخص مفرد)                         

 ⬇️

۳. داشتی می سرودی ⬅️ فعل از مصدر خواندن⬅️ ۴.تو

داشتی شعری می خواندی

⬇️

ماضی ساده (سوم شخص مفرد) از مصدر سرودن

⬇️

او شعری سرود.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!