جواب تمرین فارسی هشتم/فصل اول،درس اول:پیش ازین ها/صفحه ی ۱۴

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۴

خود ارزیابی 

۱. شاعر در مصراع” اینجا خانه خوب خداست” به چه نکته ای اشاره دارد؟

جواب۱: مسجد

۲.درک و دریافت خود را از مصراع” نام او نور و نشانش روشنی” بیان کنید ؟

جواب ۲: خداوند وجودش سراسر نور وروشنی است ودر وجود او از تاریکی خبری نیست.

۳.چه راه هایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد؟

جواب۳: مراجعه به قرآن، شناخت خداوند از طریق شناخت موجودات ومخلوقاتش

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!