جواب تمرین فارسی هشتم/فصل اول،درس اول:پیش ازین ها/صفحه ی ۱۵

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۵

گفت وگو کنید 

۱.درباره زمینه فکری شعر ستایش در گروه ها گفت و گو کنید.

جواب۱ : زمینه فکری این شعر ستایش خداوند است که   به صفات او  براساس آیات قرآن وهمچنین معجزه ی بعضی پیامبران می پردازد.

۲.درباره ارتباط مفهوم آیه زیر با متن درس پس از تعامل و تفکر گفتگو کنید.” ما از رگ گردن به شما نزدیک تریم.” (سوره ق ، آیه ۱۶)

جواب۲: خداوند از همه چیز وهمه کس حتی خود ماهم به ما نزدیک تراست.

فعالیت های نوشتاری 

۱. از متن ستایش و درس اول واژه هایی بیابید که در آنها یکی از حروف ذ ، ز ، ض ،ظ  به کار رفته باشد.

جواب۱: حضورش ، زمین ، زیبا ، زود ، نماز ،  ذهنم ، نماز ، وضو ، تازه ، پوزش پذیر ،

۲.جدول زیر را کامل کنید.

   فعل    بن       مضارع       مصدر                زمان 
  رفت     رو     رفتن          گذشته ساده
   دارد     دار     داشتن           حال ساده

۳.ردیف و قافیه را در بیت هشتم و هجدهم شعر “پیش از اینها” مشخص کنید.

جواب۳:

بیت هشتم :  ردیف = نبود ونبود  ، قافیه = ما و زیبا

بیت هجدهم :  ردیف=تازه کرد وتازه کرد ، قافیه= دست ورویی و گفت وگویی

۴.سعدی در بیت زیر به کدام داستان مذهبی اشاره دارد؟

گلستان کند آتشی بر خلیل /گروهی بر آتش برد ز آبنیل 

جواب ۴:

مصراع اول :اشاره به داستان حضرت ابراهیم که در آتش افکنده شد اما به دستور خداوند آتش برایش تبدیل به گلستان شد.

مصراع دوم: اشاره به داستان حضرت موسی که با عصایش رود نیل را شکافت و با قومش از آن عبور کرد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!