جواب تمرین فارسی هشتم/فصل اول،درس دوم:خوب جهان را ببین!/صفحه ی ۲۲

فارسی هشتم ، صفحه ی ۲۲

گفت و گو 

۱ درباره شگفتی های آسمان از منابع مناسب مطالبی را فراهم آورید و آن را در کلاس بخوانید و درباره آن گفت و گو کنید.

جواب۱: حرکت ابرها و تولید بارانی که از آسمان می بارد و زمین مرده را زنده میکند.

خورشید گرفتگی

ماه گرفتگی

ستارگان

۲.در ابیات زیر “خفاش” و “طاووس” به عنوان نشانه به کار رفته اند درباره مفهوم نمادین هر یک از آنها تحقیق و گفت و گو کنید.

نور خورشید در جهان فاش است / آفت از ضعف چشم خفاش است 

طاووس را به نقش و نگاری که هست ، خلق /تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش

جواب۲: خفاش نماد انسان هایی که توانایی درک حقیقت را ندارند.

طاووس نماد انسان های فروتن که از عیب خود آگاهند واز تعریف دیگران مغرور نمی شوند.

فعالیت های نوشتاری 

۱.در متن درس کلمه های بیابید که یکی از حروف زیر در آنها به کار رفته باشد سپس آنها را بنویسید.

(ت،ط) ، (ث،س،ص) ، (ق،غ)

جواب۱:

ناتوان ،طاووس

جثه ، سنگینی ، فصل

نقش ، چراغ

۲.ارکان تشبیه را در هر یک از موارد زیر مشخص کنید.

  • ملخ دو پای داس مانند دارد که با آنها اشیا را برمیدارد.

جواب:

مشبه: دو پای ملخ

مشبه به : داس

ادات تشبیه : مانند

وجه شبه : برداشتن اشیا

  • مهربان و ساده و بی کینه است / مثل نوری در دل آیینه است .

مشبه: در اینجا حذف شده ولی منظور خداست

مشبه به: نور

ادات تشبیه : مثل

وجه شبه: نورانی بودن که دراین جا حذف شده است

به کمک واژه زیر یک تشبیه بنویسید به طوری که همه ارکان تشبیه را دارا باشد.

خورشید: 

جواب: صورت مادربزرگم مثل خورشید درخشان وزیبا بود.

مشبه :صورت مادربزرگ

مشبه به: خورشید

ادات تشبیه: مثل

وجه شبه: درخشان بودن و زیبایی

۴.شاعر در سروده “صورتگر ماهر” به کدام پدیده های خلقت اشاره کرده است.

جواب۴: فصل بهار ، روییدن گل های رنگارنگ از خاک تیره، رعد وبرق ، باران

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!