جواب تمرین فارسی هشتم/فصل اول،درس دوم:خوب جهان را ببین!/صفحه ی ۲۰

فارسی هشتم ، صفحه ی ۲۰

خود ارز یابی 

۱. در بیت آخرشعر “صورتگر ماهر” به کدام یک از نام های خداوند اشاره شده است؟

جواب۱: صورتگر (مصور) بدون تقلید از کسی

۲.چه شگفتی های دیگری از زندگی مورچه میدانید ؟

جواب۲:

  • داشتن صدا ی بسیار بلند
  • تلاش برای جمع آذوقه وزندگی بهتر
  • توانایی زندگی در هرمحیط
  • دشمنی مورچه و موریانه هرجا که مورچه باشد موریانه نیست.
  • بیش از ۸۰۰۰ نوع دارند. که انواع گوشت خوار وخطرناک هم دارند.
  • موجودات اجتماعی هستند.
  • فقط مورچه ملکه توانایی تولید مثل دارد

۳. چرا خداوند در قرآن کریم انسان رابه اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند؟

جواب۳ : زیرا  اندیشیدن ودرک شگفتی های خلقت باعث میشود ما خداوند را که خالق همه ی اینهاست بهتر بشناسیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!