جواب تمرین فارسی هشتم/فصل اول،درس دوم:خوب جهان را ببین!/صفحه ی ۲۸

فارسی هشتم ، صفحه ی ۲۸

فرصتی برای اندیشیدن 

۱. درباره ارتباط محتوایی این داستان با مصراع “از محبت خارها گل میشود” توضیح دهید .

جواب۱: محبت و توجه باعث میشود هرچیز غیر ممکنی ممکن شود و بدترین چیزها را بهترین چیزها تبدیل کند.

۲.به نظر شما چه عواملی سبب گردید از دل سنگ چشمه پاک و زلال جاری شود؟

جواب۲: چون دل سنگ بااینکه سرد و نامهربان بود اما ازمهرو محبت جوانه ی کوچک  پر شد واشتیاقی که به او داشت باعث شد بشکافد تا از دلش چشمه پاک وزلال جاری شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!