جواب تمرین فارسی هشتم/فصل دوم،درس سوم:ارمغان ایران/صفحه ی ۳۳

فارسی هشتم ، صفحه ی ۳۳

خودارزیابی 

۱. برترین  و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست ؟

جواب۱: اندیشه وخرد و فرهنگ ایران

۲.دو تن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیدند؟

جواب۲: امیر کبیر ، پوریای ولی ، تختی ، شهید بابایی

۳.به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد؟

جواب۳:حفظ فرهنگ و ادب فارسی و آموزش و انتقال صحیح آن به نسل های آینده

گفت و گو 

۱.شعری از فردوسی درباره عظمت و بزرگی ایران بیابید

ودر کلاس بخوانید.

جواب۱:ندانی که ایران نشست منست

جهان سربه سر زیر دست منست

هنر نزد ایرانیان است وبس

ندادند شیر ژیان را به کس

همه یکدلانند یزدان شناس

به نیکی ندارند از بد هراس

دریغ است ایران که ویران شود

کنام پلنگان وشیران شود

چو ایران نباشد تن من مباد

دراین بوم و بر زنده یک تن مباد

۲. درباره ی تکرار حرف ونقش آن دربیت زیر گفت وگو کنید.

خیزید وخز آرید که هنگام خزان است /بادخنک از جانب خوارزم ، وزان است

جواب ۲: واج آرایی خ ، ز

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!