جواب تمرین فارسی هشتم/فصل دوم،درس سوم:ارمغان ایران/صفحه ی ۳۴

فارسی هشتم ، صفحه ی ۳۴

۱. غلط های املایی را در عبارت های زیر بیابیدو اصلاح کنید.

الف)ایران،این خواستگاه بخردان ،حتی دشمنان به کین و دل چرکین را در برابر شکوه خود به زانو در می‌آورد.

ب)فرزندم،تویی که فرّ و فروق ایران را بدان باز خواهی گرداند و چشم جهانیان را به خیره گی خواهی کشاند.

ج)دل از هرگونه آلایش و گمان درباره خویش بپیرای  و یزدان پاک را سپاس بگذار.

جواب۱: املای صحیح کلمات به این صورت می باشد:

الف)خاستگاه

ب)فروغ ، خیرگی

پ)بگزار

۲.کلمه های جمع را به مفرد و کلمه های مفرد را به جمع تبدیل کنید.

همگان  : همه

 ارمغان : ارمغان ها

رادان    : راد

ادب      : آداب

۳.در متن درس دو جمله بیابید که در آنها تکرار حروف بر موسیقی کلام افزوده است .

جواب۳:

_ کشور ما همواره سرزمین سپند فرّ و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است. (ف،ر)

_ مردی و داد و دانایی ( د،ر)

_چشم جهانیان را به خیرگی خواهی کشاند و تیرگی ناخویشتن شناسی واز خودبیگانگی را خواهی زدود

۴.مفهوم کلی عبارت زیر را بنویسید.

“تویی که در این روزگار چشم و چراغ ایرانی و بهار آفرین باغ ایران”

جواب ۴: امید ایران توهستی( جوانان ایران امید وآیتده ساز ایران هستند)

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!