جواب تمرین فارسی هشتم/فصل سوم،درس ششم:راه نیک بختی/صفحه ی ۴۹

فارسی هشتم ، صفحه ی ۴۹

خود ارزیابی  

۱.شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد می کند؟

جواب۱:

  • سحرخیز بودن
  • مهربانی و احتذام به پدر ومادر
  • با ادب و تمیز بودن
  • گوش دادن به حرف های استاد

۲. این جمله “جز راست نباید گفت،هر راست نشاید گفت”با کدام قسمت شعر تناسب دارد؟

جواب۲: زنهارمگو سخن به جز راست/هرچند تورا درآن ضررهاست

۳. برای پربارکردن روزهای زندگی چه باید کرد؟

جواب۳: بایداندیشید و هر روز کار مفیدی انجام دادچون روزی که درآن کارمفیدی انجام نداده باشی ضایع می شود.و جزو عمرت حساب نمی شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!