جواب تمرین فارسی هشتم/فصل سوم،درس ششم:راه نیک بختی/صفحه ی ۵۰

فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۰

گفت وگو 

۱.پیامبر می فرماید: “قولو الحق و لو علی انفسکم” حق را بگویید هرچند به ضررتان باشد. درباره ی ارتباط این سخن گهربار با متن درس ، در گروه گفت وگو کنید .

جواب۱: با بیت هشتم درس ارتباط دارد.

زنهار مگ سخن به جز راست /هرچند تورا درآن ضررهاست

۲.شعر “شوق مهدی عج” را با لحن مناسب در گروه بخوانید و شیوه ی خولندن آن را با خوانش متن این درس مقایسه کنید.

جواب۲: شعر شوق مهدی لحن غنایی دارد و باید لحن ما  با احساس درونی توام باشد .در این شعر لحن پندو نصیحت واندرز باید معلوم باشدو باید گاهی به حالت دستوری گاهی دوستانه گاهی با خواهش و… خوانده شود.

فعالیت های نوشتاری 

۱. درمتن درس، شکل نوشتاری کدام واژه ه با شکل گفتاری آن ها متفاوت است؟ آن ها را بنویسید.

جواب۱: خواب_چون_تو_خویش

۲. بیت های درس را که ردیف دارند بنویسید وزیر قافیه ی آن ها خط بکشید .

جواب۲:

با مادر خویش مهربان باش/آماده خدمتش به جان باش

 با چشم ادب نگر پدر را/از گفته ی او این مپیچ  سر را

چون با ادب و تمیز باشی/پیش همه کس عزیز باشی

۳. در مصراع زیر،متمم و مفعول را مشخص کنید .

“زین گفته،سعادت تو جویم”

جواب ۳:

متمم  = گفته

مفعول = سعادت

۴.بیت زیر که سروده ی نظامی است با کدام قسمت درس ارتباط معنایی دارد؟ 

“غافل منشین نه وقت بازی است / وقت هنر است و سر فرازی است”

جواب۴:می کوش که هر چه گوید استاد/ گیری همه را به چابکی یاد

روزی که در آن نکرده ای کار/ آن روز عمر خویش مشمار

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!