جواب تمرین فارسی هشتم/ فصل سوم،درس هشتم:آزادگی/صفحه ی ۶۲

فارسی هشتم ، صفحه ی ۶۲

گفت وگو 

۱.چه پیوندی میان محتوای درس آداب نیکان ، با شعر این درس میتوان یافت؟ در این باره گفت و گو کنید.

جواب۱: هر دو درس درباره ی عزت نفس وآزادگی است .و مارا تشویق و هدایت می کتد تا روی پای خود بیاستیم و نیازمند دیگران نباشیم.

۲.درباره راه های حفظ عزت و آزادگی کشور عزیزمان ایران گفت و گو کنید.

جواب۲: باید جوانان کشور مجهز به سلاح دانش و ایمان باشند و پله های ترقی را طی کنند و از دانش ومهارت  خود و با استفاده از منابع و ثروت های طبیعی ایران عزیز برای پیشرفت کشور استفاده کنند.

فعالیت های نوشتاری

۱.واژه های تازه شعر را انتخاب کنید و معنی آنها را بنویسید.

جواب۱:

 • دلق: نوعی لباس پشمی کهنه وزبر که فقرا می پوشند
 • نژند : اندوهگین
 • جیب : گریبان
 • ثنا : ستایش
 • سفتن : سوراخ کردن
 • خرف : پیر و کم عقل
 • خموش :  در اینجا یعنی ساکت
 • خس : خاشاک ، دراین جا یعنی شخص پست وفرومایه
 • عزّ: مخفف عزت ،سربلندی
 • چرخ بلند : آسمان

۲.تفاوت معنایی واژه مشخص شده را در گذشته و امروز بنویسید .

“خار بر پشت زنی زین سان گام /دولتت چیست؟ عزیزیت کدام؟”

جواب۲: دولت در گذشته به معنی سعادت و خوش بختی بوده اما امروزه یعنی افرادی که کشور را اداره می کنند.

۳.در سه بیت پایانی شعر قافیه ها را مشخص کنید.

جواب۳:

 • شامم و آشامم
 • خوار و گرفتار
 • افتادگی ام و آزادگی ام

۴.با توجه به درس ،دلیل آزادگی پیرمرد را بنویسید.

جواب۴: چون مادیات و ثروت برایش ارزش نداشت وپیرو هوای نفسش نبود.و قانع وشکرگذار بود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!