جواب تمرین فارسی هشتم/ فصل سوم،درس هشتم:آزادگی/صفحه ی ۶۱

فارسی هشتم ، صفحه ی ۶۱

خود ارزیابی 

۱.از نظر پیر خارکش عزت و آزادگی چیست؟

جواب۱: قانع بودن و محتاج دیگران نبودن و خار نشدن در برابر دیگران

۲.با توجه به شعر شخصیت پیر و جوان را باهم مقایسه کنید .

جواب۲: جوان ،مغرور و پرادعا و زیاده خواه بود وسعادت را در ثروت وقدرت می دیدید.

پیر، فروتن  وبی ادعا و قانع و سعادت را دربی نیازی از دیگران میدید.

۳.چگونه می توان به عزت و آزادگی رسید؟

جواب: با تلاش و کوشش تا به استقلال برسیم و برای برطرف کردن نیازهایمان فقط به خودمان متکی باشیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!