جواب تمرین فارسی هشتم/فصل سوم،درس هفتم:آداب نیکان/صفحه ی ۵۶

فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۶

گفت وگو 

۱. درباره ی به کارگیری درست تلفن همراه ورایانه گفت وگو کنید.

جواب۱: استفاده ی به موقع و به اندازه و رعایت حریم خصوصی افراد از مهم ترین نکاتی است که در این زمینه باید به آن توجه کرد.

۲.دو متن درس “هفتم”را باهم مقایسه و تفاوت ها وشباهت های آن ها را بیان کنید.

شباهت ها: هردو نثر هستند_هردو آموزشی واندرز گونه هستند_هردوقابل فهم هستند. در هر دونثر کلمه های زبان بیگانه وجود دارد.(اولی عربی دومی انگلیسی)

تفاوت ها: در نثر اول کلمات قدیمی  و درنثر دوم کلمات امروزی هستند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!