جواب تمرین فارسی هشتم/فصل سوم،درس هفتم:آداب نیکان/صفحه ی ۵۷

فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۷

فعالیت های نوشتاری 

۱.در متن درس، واژه هایی را بیابید که درآن ها یکی از حروف “ع، غ، ض، ذ” به کار رفته باشد.سپس معنای هریک را بنویسید.

جواب۱:

 • بغدادی : اهل بغداد
 • عارفان: خداشناسان
 • طعام : غذا
 • عرض کرد: گفت، بیان کرد
 • فرع: غیر اصلی
 • رضای خدا: راضی بودن خدا
 • عصر: دوره
 • ذهن:فکر
 • دعوی : ادعا کردن
 • دعا:خواسته

۲. درمتن زیر،گروه های اسمی را بیابید وهسته ی هریک را مشخص کنید.

“انسان موجودی اجتماعی است وجامعه،هنجارهای فرهنگی،سنت های اعتقادی و ارزش های خاصی دارد.

جواب۲:

 • موجودی اجتماعی : موجودی=هسته، اجتماعی=وابسته
 • هنجارهای فرهنگی : هنجار =هسته ، فرهنگی=وابسته
 • سنت های اعتقادی : سنت=هسته، اعتقادی=وابسته
 • ارزش های خاصی: ارزش =هسته ، خاصی=وابسته

۳.برای خواندن درست و مناسب متن”آداب نیکان”چه لحنی را باید برگزید؟

جواب۳: لحن متن اول باید داستانی و لحن متن دوم باید گزارشی باشد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!