جواب تمرین فارسی هشتم/فصل سوم،درس چهارم:سفرشکفتن/صفحه ی ۳۹

فارسی هشتم ، صفحه ی ۳۹

خود ارزیابی 

۱. چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است؟

جواب۱: چون ویژگی های مشترکی با سفر دارد شامل اینکه :

_ مثل یک سفر گاهی طولانی و گاهی کوتاه است.

_ مثل یک سفر دشواری ها و لذت های خود را دارد.

_مثل یک سفر باید برای آن آماده شد و تجهیزات لازم را مهیا کرد.

۲.علت اصلی بحران های زندگی چیست؟

جواب۲: عدم آشنایی افراد با مهارت های زندگی

۳.برای حل مشکل کم رویی یا گستاخی چه باید کرد؟

جواب۳: بر عواطف و هیجانات خود تسلط داشته باشیم تا بتوانیم با دیگران به درستی ارتباط برقرار کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!