جواب تمرین فارسی هشتم/فصل سوم،درس چهارم:سفرشکفتن/صفحه ی ۴۱

فارسی هشتم ، صفحه ی ۴۱

گفت و گو 

۱. روایت “من عرف نفسه ، فقد عرف ربه :هرکس خورابشناسد،خدای خویش را شناخته است” با کدام مهارت زندگی ارتباط دارد؟

جواب۱: خودآگاهی

۲.برای دوستیابی و حفظ دوستان خوب به چه مهارت هایی نیاز داریم؟

جواب۲:

الف)کنترل بر عواطف و هیجانات

ب) برقراری ارتباط سنجیده و درست

فعالیت های نوشتاری 

۱.شکل درست کلمه های زیر را بنویسید.

استئدادها وضعف ها ، محارت های لازم ، بهره ونسیب ،احساسات و حیجانات ، نضیر و مانند” 

جواب۱: استعداد ، مهارت ، نصیب ، هیجانات ، نظیر

۲. بخش های هر یک از جمله های زیرا در جدول قرار دهید ؛ سپس اسم هارا جداگانه در یک سطر بنویسید.

_ندا آمد.

_حسین سیب خورد.

_علی روزنامه را به دوستش داد.

  نهاد   مفعول        متمم       فعل
   ندا      _        _       آمد
   حسین      _        _       خورد
  علی    روزنامه    دوستش         داد

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!