جواب تمرین فارسی هشتم/فصل ششم،درس هفدهم:راه خوشبختی/صفحه ی ۱۲۲

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۲۲

فعالیت های نوشتاری 

۱. در متن درس واژه هایی را که نشانه تنوین دارند بیابید و بنویسید.

جواب۱: اصلاً ، مسلماً

۲. در هریک از جمله های زیر ، وابسته های اسم را بیابید و نوع هر یک را مشخص کنید.

الف) این دریای بزرگ ،همیشه در جزر ومد است.

ب) به آسمان پرستاره بنگر،تا ببینی چه خلفت شگفت انگیزی است.

پ) ازهیچ چیز ،بیم مدارید ، تاب وتحمل سختی ها را داشته باشید.

گروه اسمی  وابسته پیشین      هسته وابسته پسین
دریای بزرگ این( از نوع صفت اشاره)      دریا بزرگ(از نوع صفت بیانی)
چه خلقت شگفت انگیزی چه (ازنوع صفت تعجبی)    خلقت شگفت انگیزی(از نوع صفت بیانی)
هیچ چیز  هیچ(از نوع صفت مبهم)      چیز

۳.جدول زیر را کامل کنید.

مفرد عمل فعل وقت فاصله برکت عقل وظیفه
جمع اعمال افعال اوقات فواصل برکات عقول وظایف

۴. جمله های زیر را ترجمه کنید.

_ رأس الایمان الاحسان ال الناس

جواب:بالاترین درجه ایمان نیکی به مردم است.

_________I am a student. I live in_

جواب: من یک دانش آموز هستم.من در _______زندگی می کنم.(تهران)

I like my books and read them every day_

جواب: من کتاب هایم را دوست دارم و هر روز آن هارا می خوانم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!