جواب تمرین فارسی هشتم/فصل پنجم،درس دوازدهم:شیرحق/صفحه ی  ۹۱

فارسی هشتم ، صفحه ی  ۹۱

گفت وگو 

۱.حدیثی از پیامبر اسلام بیابید که درآن به مفهوم مصراع “افتخار هر نبی و هر ولی” اشاره شده باشد سپس در کلاس درباره ی آن گفت وگو کنید.

جواب۱: من کنت مولا فهذا علی مولاه اللهم وال من والاهو عاد من عاداه

هرکس من مولا وپیشوای اویم پس اینک علی مولا و پیشوای اوست خدایا دست بدار هرکه اورا دوست دارد و دشمن بدار هر که اورا دشمن دارد.

یا حدیث دیگر:

یا علی انت اخی فی الدنیا والاخره

ای علی تو برادرم در دنیا وآخرت هستی

۲.درباره ی راه های درست مبارزه با خشم نابه جا با دوستان خود گفت وگو کنید.

جواب ۲: در هنگام عصبانیت تصمیم نگیریم ، سعی کنیم محیط را ترک کنیم ، سکوت کنیم ،چند قدم راه برویم و…

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!