جواب تمرین فارسی هشتم/فصل پنجم،درس دوازدهم:شیرحق/صفحه ی ۹۰

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۰

خود ارزیابی 

۱.دربیت اول به کدام صفات حضرت علی (ع) اشاره شده است؟

جواب۱: خالص بودن عملش برای خدا ، شیر حق ، منزه از دغل

۲. کدام بیت با مفهوم عبارت “العمال بالنیات”مناسبت دارد؟

جواب۲: بیت ششم ؛ گفت من تیغ از پی حق میزنم/بنده ی حقم نه مامور تنم

۳.مولوی در بیت نهم به چه نکته ای تاکید دارد؟

جواب۳: نماز ، کسی که اهل نماز نباشد در برابر آسیب هایی مثل خشم و هوی و هوس دنیوی و حرص و طمع شکست می خورد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!