جواب تمرین فارسی هشتم/فصل پنجم،درس دوازدهم:شیرحق/صفحه ی ۹۲

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۲

فعالیت های نوشتاری 

۱.برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

اخلاص  

خالص ، خلوص

حق

حقوق ، احقاق

مامور

امر ، آمر ، امور

۲.معادل معنایی واژه ی “اسد” را از متن درس بیابید و با آن یک تشبیه بسازید و ارکان آن را مشخص کنید.

جواب۲: یعنی شیر ؛  علی در راه دین مانند اسد شجاع بود.

علی =مشبه

مانند= ادات تشبیه

اسد=مشبه به

شجاع =وجه شبه

۳.جاهای خالی نمودار زیر را با نوشتن کلمات مناسب کامل کنید.

                 گروه اسمی                          

وابسته  پیشین  هسته  وابسته ی پسین 
صفت پرسشی  اسم  صفت بیانی 
      کدام کتاب   آموزنده
      چند دستمال   تمیز

۴.گروه های اسمی مشخص شده در جمله های زیر را به هسته و وابسته تجزیه کنید ودرجدول قرار دهید.

  • چه انشای زیبایی رانوشته ای !
  • عجب لباس گران قیمتی را به فقیر بخشیدی!
  • چه پرسش دقیقی از معلم پرسیدی !

                      گروه اسمی 

وابسته  پیشین  هسته  وابسته ی پسین 
صفت تعجبی  اسم  صفت بیانی 
چه انشای  زیبایی
عجب لباس  گران قیمتی
چه پرسش دقیقی

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!