جواب تمرین فارسی هشتم/ فصل پنجم،درس چهاردهم:یاد حسین/صفحه ی ۱۰۱

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۱

گفت وگو 

۱. درباره نقش نوجوانان در احیای اهداف قیام عاشورا در گروه گفت و گو کنید.

جواب۱:از نوجوانی حسینی بیندیشیم و حسینی زندگی کنیم و اهداف امام حسین را از همان زمان پیاده کنیم و آزاده باشیم تا در جوانی سعادتمند شویم.

۲.شعر عاشورایی زیر از محتشم کاشانی را در کلاس بخوانید و آن را با شعر یاد حسین از فدایی مازندرانی مقایسه کنید.

باز این چه شورش است که در خلق عالم است/ باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین/ بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب/ کاشوب در تمامی ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست/ این رستخیز عام که نامش محرم است

جواب۲: شعر محتشم کاشانی : در قالب غزل سروده شده وبه وقایع بعد از عاشورا اشاره دارد.

شعر یاد حسین: در قالب شعری غزل می باشد و شاعر به بیان وقایع عاشورا و بیان اندوه خود نسبت به شهادت امام حسین ویارانش اشاره دارد.گویی همه چیز در لحظه در حال رخ دادن است.

فعالیت های نوشتاری 

۱. واژه های متضاد را از متن درس بیابید و آنها را کنار یکدیگر بنویسید .

جواب۱:

  • بر و بحر
  • تر و خشک
  • بزرگ و کوچک
  • تشنه وسیراب

۲.در مصراع اول بیت چهارم درس گروه های اسمی را بیابید و نوع وابسته های هر یک را مشخص کنید.

جواب۲: “با لب خشک و دل سوخته و دیده ی تر”

_ گروه اسمی: لب خشک

  • لب : هسته
  • خشک : وابسته ی پسین از نوع صفت بیانی

_گروه اسمی: دل سوخته

  • دل: هسته
  • سوخته : وابسته ی پسین از نوع صفت بیانی

_گروه اسمی : دیده ی تر

  • دیده : هسته
  • تر : وابسته ی پسین از نوع صفت بیانی

۳.از متن درس یک جناس بیابید.

جواب۳: بحر و بر _ تر و بر

۴.از متن درس سه گروه اسمی بیابید که در آنها صفت اشاره به کار رفته باشد.

جواب۴: آن روز _ آن خسرو بی لشکر _ آن برّ تشنه _

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!